Cuir Fios Thugainn 

Is urrainn dhuibh a dhol an dàil leinn aig an t-seòladh shìos:

Eadar-Theangachadh Akerbeltz
À1/2, 47 Sràid Wilton
Glaschu
G20 6RT
An Rìoghachd Aonaichte
 
Fòn:
Facs:
Post-d:
+44 7815 855 420
+44 (141) 945 2701
f i o s @ a k e r b e l t z . c o m

 
Tha poileasaidh-obrach dà-chànanach aig a' ghnothach seo agus
bhitheamaid glè dheònach bruidhinn ruibh an dà chuid anns a' Ghàidhlig no anns a' Bheurla mar sin dheth.